16

Křišťálově čistý konkurz po lanškrounsku aneb koryta zase vítězí

Při poslouchání obhajoby kvality a rozhodování konkurzní komise a rady města při výběru ředitele školy naší p.s. (má osobní zkratka pro starostku)

... na posledním jednání zastupitelstva mi v její řeči chyběl snad už jen, že ten konkurz byl "tak křišťálově čistý, že ani křišťál křišťálově čistější být nemůže" jak by řekl náš Standa, bývalý premiér a současný multimilionář naší zemičky.

Takže "křišťálový konkurz" pohledem z druhé strany - ze strany občanů města

Závěrečná zpráva petičního výboru
 
Při  zkoumání  průběhu  celého  výběrového  řízení  na  místo  ředitele  ZŠ  Dobrovského
Lanškroun jsme se seznámili: 

 
1. se Zápisem z 1. schůzky konkurzní komise ze dne 05. 05. 2014
2. se Zápisem o průběhu konkurzu ze dne 30.  05. 2014 na místo ředitele právnické osoby
vykonávající činnost školy: Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí
3. s Koncepcí rozvoje školy, zpracovanou Mgr. Dvořáčkem
4. s Koncepcí rozvoje školy, zpracovanou Mgr. Reslerem
5. se zápisem z jednání Rady města Lanškroun dne 9. a 10. 6. 2014
6. se zápisem z jednání Rady města Lanškroun dne 23. 6. 2014
7. se zápisem z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 25. 6. 2014
 
 
Dle našeho názoru došlo v průběhu výběrového řízení k těmto pochybením: 
 
1.  Porušení §  4  odstavce  4  Vyhlášky  č.  54/2005, o  náležitostech  konkursního  řízení  a
konkursních komisích

V textu vyhlášení konkurzu je uvedeno: K přihlášce přiložte koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran. Mgr. Dvořáček však přiložil práci v rozsahu 7 stran a znevýhodnil tak dalšího kandidáta,  který  se  požadavku  držel.  Dle  našeho  názoru  měl  být  Mgr.  Dvořáček  navržen zřizovateli k vyřazení z celého konkursního řízení, neboť nesplnil podmínky § 3 písm. d).
 
2.  Porušení §  31  Zákona č.  121/2000  Sb., o  právu  autorském,  o  právech  souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)


Mgr. Dvořáček při práci na Koncepci rozvoje školy dle našeho názoru využil práci Bc. Jany Fréharové Koncepce  rozvoje  školy  ZŠ  a  MŠ  Horní  Město,  okres  Bruntál,  příspěvková organizace, kterou paní Fréharová napsala 25. 3. 2013 pro účely výběrového řízení na místo ředitelé  této  organizace.  Její  práce  je  od  roku  2013  k  dispozici  ke  stažení  na adrese http://www.zs.mshornimesto.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6 &Itemid=17.

§ 31 Autorského zákona říká, že vždy je však nutno uvést jméno autora a dále název díla a pramen. Mgr. Dvořáček ve své práci nic takového neuvedl a § 31 tak porušil.
 
3. Porušení § 31 odst. (1) písm. a) Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle. Těžko považovat okopírování části práce jiného autora pro prezentaci  svých  myšlenek  jako  odůvodněnou  míru.  V  tomto  případě  lze  spíše  mluvit  o plagiátorství. Podrobnější rozbor je uveden v příloze této zprávy.
 
4.  Porušení §  3 odst.  (2)  písm.  a) Zákona  č. 159/2006  Sb., o  střetu  zájmů, ve  znění  jeho
novelizací


Mgr. Dvořáček ve své práci Koncepce rozvoje školy uvedl v Materiálně-technické oblasti jako cíle mimo jiné: Oprava okapů a plechových prvků na hlavní budově, výměna střešních oken, rekonstrukce  střechy  hlavní  budovy,  dokončit  výstavbu  arboreta.  Tyto  práce  však  jsou  již v chodu  nebo  dokonce  ukončené,  o  plánech  tyto  práce  provést  byla  rada  města  jistě informována. Dle našeho názoru Mgr. Dvořáček využil informací získaných při výkonu své funkce k získání výhody pro sebe a uvedl tyto práce jako své cíle do své koncepce.
 
5.  Porušení §  3 odst.  (2)  písm.  a) Zákona  č. 159/2006  Sb., o  střetu  zájmů, ve  znění  jeho
novelizací


Dne 10. 6. 2014 pan Dvořáček využil interpelace na konci jednání rady (plyne ze zápisu) a v zásadě si tam stěžoval a dovolával se podpory – jako nečlen rady by toto dělat nemohl. Následně je v textu vidět, že po jeho vstupu se k němu někteří přiklonili. Také poskytoval panu Vernerovi subjektivní informace o dosavadním průběhu řízení. Dle našeho názoru Mgr. Dvořáček využil svého postavení k získání výhody pro sebe. Dále při jednání zastupitelstva 23. 6. 2014 Mgr. Dvořáček do zápisu prohlásil, že jednání se účastnil pouze jako kandidát, ovšem přesto interpeloval jako člen rady.
 
6. Porušení § 8 Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění ve znění jeho novelizací
Veřejný  funkcionář  je  povinen  při  jednání  orgánu  územního  samosprávného  celku,   ve kterém vystoupí v rozpravě, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku  projednání  věci  by  mu  mohla  vzniknout  osobní  výhoda. Oznámení  podává příslušný  veřejný  funkcionář  ústně  v  průběhu  jednání  a  je  vždy  součástí  zápisu  z  jednání. V zápise jednání Rady města Lanškroun ze dne 9. a 10. 6. 2014 a ze dne 23. 6. 2014 žádné takové  oznámení  není,  ač  byla  volba  ředitele  na  programu  rady  a  dne  10.  6.  2014  Mgr. Dvořáček na konci jednání rady dokonce ve svém osobním zájmu interpeloval. 

V tomto případě lze také hovořit o porušení § 83, odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 
v Lanškrouně 1. srpna 2014
 
Za petiční výbor:
Dagmar Flídrová
Vladimír Křivka
Lucie Křivková
Gabriela Mačudová
Petr Hajzler
e-mail: vybor@vyberove-rizeni-lanskroun.cz

Příloha
 
Podrobnější  rozbor  Porušení §  31 Zákona  č.  121/2000  Sb., o  právu  autorském,  o  právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Mgr. Dvořáček ve své práci Koncepce rozvoje školy dle našeho názoru použil část práce Bc. Jany  Fréharové Koncepce  rozvoje  školy  ZŠ  a  MŠ  Horní  Město,  okres  Bruntál,  příspěvková organizace, kterou paní Fréharová napsala 25. 3. 2013 pro účely výběrového řízení na místo ředitelé  této  organizace.  Její  práce  je  od  roku  2013  k  dispozici  ke  stažení  na adrese http://www.zs.mshornimesto.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6 &Itemid=17, jak dokládá tento obrázek:

 
 
 

Domníváme se, že několik odstavců v části práce nazvané Výchovně - vzdělávací oblast Mgr. Dvořáček doslovně zkopíroval, což dokládají následující úryvky z obou prací. Právě tato část práce  Mgr.  Dvořáčka  byla  zásadní  pro  dvě  členky  konkursní  komise,  které  dle  slov  paní starostky  přijely  na  samotné  výběrové  řízení  nadšené  z  Dvořáčkovy  koncepce  a  téměř přesvědčené, že právě jeho navrhnou jako vítěze.
 
Zde je screenshot části práce Bc. Fréharové:


Práce je volně dostupná na internetu.
Citace zdroje: FRÉHAROVÁ, Jana. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres  Bruntál,  příspěvková  organizace  *online+.  Horní  Město,  2013  *cit.  2014-08-01].
Dostupné z: http://www.zs.mshornimesto.cz/koncepce.doc. Koncepce rozvoje školy.
 
Následuje screenshot části práce Mgr. Dvořáčka:
 
Vybarvena  je  část,  která  je  totožná  s  částí  práce  Bc.  Fréharové.  Mgr.  Dvořáček  podle  nás pouze  zaměnil  podstatná  jména  za  slovesa.  Ne  důsledně,  což  ukazuje  zakroužkovaná  část textu:

 
Práci jsme získali postupem dle zákona č. 106/1999 Sb.

Citace zdroje: DVOŘÁČEK, Pavel. Koncepce rozvoje Základní školy Lanškroun, Dobrovského 630, okres Ústí nad Orlicí. Lanškroun, 2014. Celý dokument v PDF ke stažení zde.

Několik málo osobních postřehů

Předchozí "Závěrečná zpráva petičního výboru" je špičkově vypracovaný dokument. Spousta hodin kvalitní práce obyčejných občanů a zadarmo ve prospěch tohoto města – na rozdíl od práce rady města, starostky a její komise.

Ke zmiňovanému porušení §  4  odstavce  4 - osobně pochybuji, že komise navrhla vyřazení radního Dvořáčka pro nedodržení obsahové náležitosti přihlášky, tak jak měla učinit a že se tím rada města jako zřizovatel zabývala – toho bych si povšiml v zápisech z jednání rady města.

Je dobré si též poslechnout zvukový záznam z jednání zastupitelstva, kde byl poprvé tento konkurz vytažen na veřejnost. Až agresivní servilita ve vystoupeních některých úřednic obhajujících jednání komise byla nepochopitelná - i když pravda koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Více zábavné bylo vystoupení zastupitelky za ODS Marušky Borkovcové s přirovnáním vystoupení občanů v diskuzi a jednání zastupitelstva k volení ředitelů učiteli po sametové revoluci nebo jejich odvolávání komunisty. Perlou ovšem je její prohlášení že „demokracie je o tom, že respektujeme zákony“. Doufám, že za tuto neuváženou větu dostala na schůzi ODS alespoň přes hubu – dlouholetá členka modrých ptáků, městské koalice a vykládá na veřejnosti zavazující kecy o demokracii a respektování zákonů. To by se jim nejen v případě tohoto konkurz mohlo vymstít.

Na závěr bych chtěl tímto poděkovat pracovníkům MÚ za neoficiální poskytnutí předchozího dokumentu "Závěrečná zpráva petičního výboru", který jsem oficiálně nedostal i přesto, že jako zastupitel mám požádáno o veškeré podklady pro jednání rady města. Tímto děkuji i dalším neúředním dárcům téhož dokumentu, kteří mi ho poskytli.

Roman Krajči

PS.:

Usnesení RM z 4.4.2014

419/2014  Rada  města  Lanškroun  byla  seznámena  se  závěrečnou  zprávou  petičního  výboru  Petice  ze  dne 21.06.2014  na  podporu  Mgr.  Pavla  Reslera  jako  uchazeče  na  místo  ředitele  ZŠ  Dobrovského  (čj.  MULA 26028/2014  ze  dne  04.08.2014)  včetně  průvodního  dopisu  a  příloh  a  rozhodla  tuto  zprávu  projednat  po provedení právní analýzy skutečností v nich uvedených a uložila starostce města tuto právní analýzu zajistit.

Termín realizace do:  08.08.2014
Odpovídá:  Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města

Vysvětlení co to znamená analýza podle lanškrounské vrchnosti – najít způsob jak zachovat ředitelského fleka pro předsedu koaliční strany a současného radního Dvořáčka, protože volby se blíží a co když nevyhrajeme – co by pak Pája dělal?

 


Více článků k tématu aneb Kam dál?


Bulvár pro pocestné

MAREŠ A.

12 IX 2014

Babiš všude nevidí. To je na jinejch.

karel.novak

11 IX 2014

ja myslim ze na nize uvedeny odkaz je zbytecne poukazovat jen nechapu kam dal babiš oči

Z města

11 IX 2014

http://koncipient.rajce.idnes.cz/nastenka/#10-large.jpg
http://koncipient.rajce.idnes.cz/nastenka/#11-large.jpg

Občan

12 VIII 2014

A budou volby.Charakterní pan Baborák je na desátém místě SPOZ u pana Flugra.Bravo !

Tomáš Janouch

12 VIII 2014

Radní by prokázali moudrost a manažerské dovednosti, pokud by "vytáhli" na vyšší post schopného (více než jen) učitele... Jedním ze znaků dobrého vedoucího je totiž to, že dává prostor k růstu. Takto si vystavili vysvědčení i sobě.


vydává: roman fantozzi krajči • vychází v nákladu minimálně 10.000.000 výtisků • všechna práva vyhrazena
sazba a programování: schembera.cz • tisk: grafické studio 555 • kontakt: info@romankrajci.cz